รูปปั้นวัว กราฟฟิก

ชื่่อผลงาน : รูปปั้นวัวกราฟฟิก

ขนาด       : ความสูง ๑.๒๐ เมตร

วัสดุ         : ปูนซีเมนต์

สถานที่ส่งมอบ  :  ห้างสรรพสินค้าพารากอน กรุงเทพมหานคร

ผลงาน     :  ร้านอโยธยาประติมากรรม