รูปปั้นลูกดราก้อนบอล

ชือ่ผลงาน  :  ลูกดราก้อนบอล

สถานที่ส่งมอบ  :   บูทเมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพมหานคร

ผลงาน  :   ร้านอโยธยาประติมากรรม