สวนวิทยาศาสตร์

ชื่อผลงาน  :  สวนวิทยาศาสตร์

สถานที่ส่งมอบ  :  โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ผลงาน : ร้านอโยธยาประติมากรรม