สวนเรขาคณิต

ชื่อผลงาน : สวนเรขาคณิต

สถานที่ส่งมอบ : โรงเรียนเกล็ดแก้ว จ.ระยอง

ผลงาน : ร้านอโยธยาประติมากรรม