รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม

ชื่อผลงาน : เจ้าแม่กวนอิม

ขนาด      : ความสูง ๓ เมตร

วัสดุ        : ปูนซีเมนต์

สถานที่ส่งมอบ  :  สถานปฏิบัติธรรม อ.เมือง จ.หนองคาย

ผลงาน    :  ร้านอโยธยาประติมากรรม