รูปปั้นพญานาค

ชื่อผลงาน : รูปปั้นพญานาคราช

ขนาด      : ความยาว ๒ เมตร

สถานที่ส่งมอบผลงาน : วัดนาวงศ์ รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วัสดุ : ปูนปั้น ลงสีตามจริง

ผลงาน : ร้านอโยธยาประติมากรรม